Developer API

Access Token defined per account on ProxyMZ

Get the Proxy information you are managing

Url
Fields Only GET connection method is supported
NameTypeDescription
activitystringThe content of the proxy you want to search, [IP:Port,IPv4,IPv6,Order ID]
typestringIPv4|IPv6|IPv4Shared|nullable
versionstringHTTP|SOCKS|nullable
sortstringcreated_at_asc|created_at_desc|expired_at_asc|expired_at_desc|status_live_asc|status_live_desc|nullable
pageint0|999999
limitint0|50000|nullable

Response
{
"success": true,
"data": [
{
"id": 3020,
"_id": "191936d019bc7844512553af",
"ServiceCode": "MCWMHWS2Q2V",
"HashID": "b9af45f7-58c3-4a12-af81-732812b279e5",
"OrderId": "T52A9494BE",
"TrackingID": "41bea85d-1bec-h810-8389-54d6ef3e1210",
"ServiceType": "IPv6",
"TypeConnect": "HTTP",
"DomainConnect": null,
"Ip": "0.0.0.0",
"Port": 0000,
"Username": "ABCDC",
"Uassword": "ABCDC",
"IPAddress": "xxx.xxx.xxx.xxx",
"ProxyDefault": "0.0.0.0:0000:ABCDC:ABCDC|xxx.xxx.xxx.xxx",
"Period": 6,
"Spent": 0.105,
"ProxyActive": false,
"ProxyLive": true,
"AutoRenew": false,
"StatusExpired": false,
"StatusChangeIP": false,
"StatusAuthority": true,
"StatusChangeType": false,
"AuthorityIP": true,
"countries": [{
"countriesIso": "HU",
"countriesName": "Hungary"
}],
"TotalIP": 0,
"Note": "",
"createdAt": {
"string": "2021-07-12 07:32:41",
"int": 1626049961
},
"updatedAt": {
"string": "2021-07-12 07:32:41",
"int": 1626049961
},
"expiredAt": {
"string": "2021-07-18 07:32:41",
"int": 1626568361
}
},
...
],
"summary": {
"totalRecord": 1,
"before": {}
}
}

Auto-renew Proxy

Url
Fields Only POST connection method is supported
NameTypeDescription
serviceListarrayGet the ServiceCode on the order payment response used for creating the order payment renewal order.
typestringON=Enable auto-renew; OFF=Pause auto-renew

Response
{
"success": true,
"message": "Bạn đã gia hạn thành công trên đơn hàng 1c430050-f9e6-4fe2-8d52-245f1cb7e04a.", // Lời nhắn
"data": [{
"createdAt": {
"string": "2021-07-12T01:11:23.857369Z",
"int": 1626052283
},
"updatedAt": {
"string": "2021-07-12T01:11:23.857409Z",
"int": 1626052283 // Thời gian cập nhật
}
}],
"userInfo": {
"userId": 1, //
"userName": null,
"Wallet": { // Ví tiền
"balance": { // Số tiền còn lại trong ví
"int": 991.58,
"string": "$991.581"
},
"balanceTransfer": { // Số tiền đã chuyển đi
"int": 0,
"string": "$0"
},
"balanceRecharge": { // Số tiền đã nạp vào ví
"int": 560,
"string": "$560"
},
"balanceSpent": { // Số tiền bạn đã chi tiêu
"int": 242.42,
"string": "$242.42"
}
}
},
"usePaymentInfo": {
"Currency": { // Loại tiền tệ được áp dụng thanh toán
"key": "USD"
}
},
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP bạn đang kết nối
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn đang kết nối
}

Renewal order payment

Url
Fields Only POST connection method is supported
NameTypeDescription
HASH_IDstringYou can use {_id|TransactionID|ReferenceID|HashID} to get order information and pay for orders through the formats you allow

Response
{
"success": true,
"message": "Bạn đã gia hạn thành công trên đơn hàng 1c430050-f9e6-4fe2-8d52-245f1cb7e04a.", // Lời nhắn
"data": [{
"createdAt": {
"string": "2021-07-12T01:11:23.857369Z",
"int": 1626052283
},
"updatedAt": {
"string": "2021-07-12T01:11:23.857409Z",
"int": 1626052283 // Thời gian cập nhật
}
}],
"userInfo": {
"userId": 1, //
"userName": null,
"Wallet": { // Ví tiền
"balance": { // Số tiền còn lại trong ví
"int": 991.58,
"string": "$991.581"
},
"balanceTransfer": { // Số tiền đã chuyển đi
"int": 0,
"string": "$0"
},
"balanceRecharge": { // Số tiền đã nạp vào ví
"int": 560,
"string": "$560"
},
"balanceSpent": { // Số tiền bạn đã chi tiêu
"int": 242.42,
"string": "$242.42"
}
}
},
"usePaymentInfo": {
"Currency": { // Loại tiền tệ được áp dụng thanh toán
"key": "USD"
}
},
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP bạn đang kết nối
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn đang kết nối
}

Create renewal application

Url
Fields Only POST connection method is supported
NameTypeDescription
periodintThe Proxy purchase period only allows [3|7|14|30|60|90|180|365]
serviceListarrayGet the ServiceCode on the 'Order Payment' response to use for creating an order payment extension.

Response
{
"success": true,
"message": ""Tạo hoá đơn gia hạn thành công, vui lòng xác nhận thanh toán hoá đơn.", // Lời nhắn
"data": {
"_id": "6a5311e1d60b1632574d6f45", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"TransactionID": "PE0CCBE984", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"ReferenceID": "T52A8995BE", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"HashID": "d63e2502-0c10-4eca-8a6f-9d2d7a87f083", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"serviceType": "Global", // Loại dịch vụ
"quantity": 1, // Số lượng bạn đặt hàng
"period": 3, // Thời hạn bạn tạo đơn
"serviceDiscount": { // Mã giảm giá áp dụng nếu có thông tin mã giảm giá sẽ xuất hiện tại đây
"couponName": null, // mã giảm giá đã sử dụng cho đơn hàng
"percent": null, // phần trăm khuyến mại
"createdAt": null // thời gian áp dụng mã giảm giá
},
"price": {
"int": 0.00, // Số tiền thanh toán ban đầu định dạng Int
"string": "$0.00" // Số tiền thanh toán ban đầu định dạng String
},
"price_sale": {
"int": 0.00, // Số tiền thanh toán cuối cùng định dạng String
"string": "$0.00", // Số tiền thanh toán cuối cùng định dạng Int, hệ thống sẽ sử dụng số tiền thanh toán cuối cùng này để thanh toán đơn hàng
},
"countries": [{
"countryType": "VN", // Mã ISO
"countryName": "Việt Nam" // Tên quốc gia
}], // Định dạng array bạn có kể lấy danh sách quốc bạn đã mua
"status": false, // Trạng thái, nếu FALSE đồng nghĩa là chưa thanh toán, nếu TRUE đồng nghĩa là đã thanh toán
"createdAt": "2021-07-11T23:52:33.112431Z", // Thời gian tạo đơn hàng
"updatedAt": "2021-07-11T23:52:33.112431Z", // Thời gian cập nhật đơn hàng khi đơn hàng được thanh toán
"expriredAt": "2021-07-12T23:52:33.112962Z", // Thời gian xoá đơn hàng nếu đơn hàng không thanh toán trước thời gian quy định
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP người dùng tạo đơn hàng
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn sử dụng cho đơn hàng được tạo
},
"userOrder": {
"username": null,
"emailAddress": null
},
"userInfo": {
"userId": 1, //
"userName": null,
"Wallet": { // Ví tiền
"balance": { // Số tiền còn lại trong ví
"int": 991.58,
"string": "$991.581"
},
"balanceTransfer": { // Số tiền đã chuyển đi
"int": 0,
"string": "$0"
},
"balanceRecharge": { // Số tiền đã nạp vào ví
"int": 560,
"string": "$560"
},
"balanceSpent": { // Số tiền bạn đã chi tiêu
"int": 242.42,
"string": "$242.42"
}
}
},
"usePaymentInfo": {
"Currency": { // Loại tiền tệ được áp dụng thanh toán
"key": "USD"
}
},
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP bạn đang kết nối
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn đang kết nối
}

Get the list of available Proxy countries.

Url
Fields Only GET connection method is supported

Response
{
success: true,
data: {
IPv6: {
AU: "Australia",
CA: "Canada",
FI: "Finland",
FR: "France",
GM: "Gambia",
DE: "Germany",
HK: "Hong Kong",
HU: "Hungary",
IN: "India",
JP: "Japan",
NL: "Netherlands",
PH: "Philippines",
RU: "Russian Federation",
SG: "Singapore",
VN: "Viet Nam",
TH: "Thailand",
UA: "Ukraine",
GB: "United Kingdom",
US: "United States",
},
IPv4: {
BG: "Bulgaria",
CA: "Canada",
CN: "China",
FI: "Finland",
DE: "Germany",
HK: "Hong Kong",
HU: "Hungary",
IL: "Israel",
IT: "Italy",
ME: "Montenegro",
NL: "Netherlands",
PL: "Poland",
RU: "Russian Federation",
RS: "Serbia",
SC: "Seychelles",
SG: "Singapore",
ES: "Spain",
CH: "Switzerland",
SY: "Syrian Arab Republic",
US: "United States",
},
IPv4Shared: {
BG: "Bulgaria",
CA: "Canada",
CN: "China",
FI: "Finland",
DE: "Germany",
HK: "Hong Kong",
HU: "Hungary",
IL: "Israel",
IT: "Italy",
ME: "Montenegro",
NL: "Netherlands",
PL: "Poland",
RU: "Russian Federation",
RS: "Serbia",
SC: "Seychelles",
SG: "Singapore",
ES: "Spain",
CH: "Switzerland",
SY: "Syrian Arab Republic",
US: "United States",
},
},
}

Create order.

Url
Fields Only POST connection method is supported
NameTypeDescription
countrystringISO Symbol of country to buy Proxy for example: VN
serviceTypestringAllowed service type [IPv6|IPv4|IPv4Shared]
periodintThe Proxy purchase period only allows [3|7|14|30|60|90|180|365]
quantityintAmount to buy Proxy - Min: 1 / Max: 1,000

Response

success: Status, if TRUE returns success, FALSE or does not exist is failure.

data: Details are shown

message: Message, only applicable to Vietnamese language

error_code: Content returned error format.

Status Code: Error Code

{
"success": true, // Trạng thái nếu trả về TRUE đồng nghĩa tạo thành công hoặc trường hợp ngược lại
"message": "Tạo đơn hàng thành công, vui lòng xác nhận thanh toán đơn hàng", // Lời nhắn
"data": {
"_id": "6a5311e1d60b1632574d6f45", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"TransactionID": "PE0CCBE984", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"ReferenceID": "T52A8995BE", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"HashID": "d63e2502-0c10-4eca-8a6f-9d2d7a87f083", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"serviceType": "IPv6", // Loại dịch vụ
"quantity": 1, // Số lượng bạn đặt hàng
"period": 3, // Thời hạn bạn tạo đơn
"serviceDiscount": { // Mã giảm giá áp dụng nếu có thông tin mã giảm giá sẽ xuất hiện tại đây
"couponName": null, // mã giảm giá đã sử dụng cho đơn hàng
"percent": null, // phần trăm khuyến mại
"createdAt": null // thời gian áp dụng mã giảm giá
},
"price": {
"int": 0.00, // Số tiền thanh toán ban đầu định dạng Int
"string": "$0.00" // Số tiền thanh toán ban đầu định dạng String
},
"price_sale": {
"int": 0.00, // Số tiền thanh toán cuối cùng định dạng String
"string": "$0.00", // Số tiền thanh toán cuối cùng định dạng Int, hệ thống sẽ sử dụng số tiền thanh toán cuối cùng này để thanh toán đơn hàng
},
"countries": [{
"countryType": "VN", // Mã ISO
"countryName": "Việt Nam" // Tên quốc gia
}], // Định dạng array bạn có kể lấy danh sách quốc bạn đã mua
"status": false, // Trạng thái, nếu FALSE đồng nghĩa là chưa thanh toán, nếu TRUE đồng nghĩa là đã thanh toán
"createdAt": "2021-07-11T23:52:33.112431Z", // Thời gian tạo đơn hàng
"updatedAt": "2021-07-11T23:52:33.112431Z", // Thời gian cập nhật đơn hàng khi đơn hàng được thanh toán
"expriredAt": "2021-07-12T23:52:33.112962Z", // Thời gian xoá đơn hàng nếu đơn hàng không thanh toán trước thời gian quy định
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP người dùng tạo đơn hàng
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn sử dụng cho đơn hàng được tạo
},
"userOrder": {
"username": null,
"emailAddress": null
},
"userInfo": {
"userId": 1, //
"userName": null,
"Wallet": { // Ví tiền
"balance": { // Số tiền còn lại trong ví
"int": 991.58,
"string": "$991.581"
},
"balanceTransfer": { // Số tiền đã chuyển đi
"int": 0,
"string": "$0"
},
"balanceRecharge": { // Số tiền đã nạp vào ví
"int": 560,
"string": "$560"
},
"balanceSpent": { // Số tiền bạn đã chi tiêu
"int": 242.42,
"string": "$242.419"
}
}
},
"usePaymentInfo": {
"Currency": { // Loại tiền tệ được áp dụng thanh toán
"key": "USD"
}
},
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP bạn đang kết nối
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn đang kết nối
}

Get order information.

Url
Fields Only GET connection method is supported
NameTypeDescription
HASH_IDstringYou can use {_id|TransactionID|ReferenceID|HashID} to get order information and pay for orders through the formats you allow

Response

success: Status, if TRUE returns success, FALSE or does not exist is failure.

data: Details are shown

message: Message, only applicable to Vietnamese language

error_code: Content returned error format.

Status Code: Error Code

{
"success": true,
"message": "Lấy thông tin đơn hàng hoàn tất.",
"data": {
"_id": "6a5311e1d60b1632574d6f45", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"TransactionID": "PE0CCBE984", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"ReferenceID": "T52A8995BE", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"HashID": "d63e2502-0c10-4eca-8a6f-9d2d7a87f083", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"serviceType": "IPv6", // Loại dịch vụ
"ServiceId": "ORDER", // Loại đơn hàng
"quantity": 1, // Số lượng bạn đặt hàng
"period": 3, // Thời hạn bạn tạo đơn
"serviceDiscount": { // Mã giảm giá áp dụng nếu có thông tin mã giảm giá sẽ xuất hiện tại đây
"couponName": null, // mã giảm giá đã sử dụng cho đơn hàng
"percent": null, // phần trăm khuyến mại
"createdAt": null // thời gian áp dụng mã giảm giá
},
"price": {
"int": 0.00, // Số tiền thanh toán ban đầu định dạng Int
"string": "$0.00" // Số tiền thanh toán ban đầu định dạng String
},
"price_sale": {
"int": 0.00, // Số tiền thanh toán cuối cùng định dạng String
"string": "$0.00", // Số tiền thanh toán cuối cùng định dạng Int, hệ thống sẽ sử dụng số tiền thanh toán cuối cùng này để thanh toán đơn hàng
},
"countries": [{
"countryType": "VN", // Mã ISO
"countryName": "Việt Nam" // Tên quốc gia
}], // Định dạng array bạn có kể lấy danh sách quốc bạn đã mua
"status": false, // Trạng thái, nếu FALSE đồng nghĩa là chưa thanh toán, nếu TRUE đồng nghĩa là đã thanh toán
"createdAt": "2021-07-11T23:52:33.112431Z", // Thời gian tạo đơn hàng
"updatedAt": "2021-07-11T23:52:33.112431Z", // Thời gian cập nhật đơn hàng khi đơn hàng được thanh toán
"expriredAt": "2021-07-12T23:52:33.112962Z", // Thời gian xoá đơn hàng nếu đơn hàng không thanh toán trước thời gian quy định
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP người dùng tạo đơn hàng
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn sử dụng cho đơn hàng được tạo
},
"userOrder": {
"username": null,
"emailAddress": null
},
"userInfo": {
"userId": 1, //
"userName": null,
"Wallet": { // Ví tiền
"balance": { // Số tiền còn lại trong ví
"int": 991.58,
"string": "$991.581"
},
"balanceTransfer": { // Số tiền đã chuyển đi
"int": 0,
"string": "$0"
},
"balanceRecharge": { // Số tiền đã nạp vào ví
"int": 560,
"string": "$560"
},
"balanceSpent": { // Số tiền bạn đã chi tiêu
"int": 242.42,
"string": "$242.42"
}
}
},
"usePaymentInfo": {
"Currency": { // Loại tiền tệ được áp dụng thanh toán
"key": "USD"
}
},
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP bạn đang kết nối
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn đang kết nối
}

Order Payment.

Url
Fields Only POST connection method is supported
NameTypeDescription
HASH_IDstringYou can use {_id|TransactionID|ReferenceID|HashID} to get order information and pay for orders through the formats you allow
connectMethodstringThe Proxy connection format you can use [HTTP|SOCKS]

Response

success: Status, if TRUE returns success, FALSE or does not exist is failure.

data: Details are shown

message: Message, only applicable to Vietnamese language

error_code: Content returned error format.

Status Code: Error Code

{
"success": true, // Thanh toán thành công
"data": [
{
"_id": "191936d019ac7834512553af", // Mã định dạng proxy
"ServiceCode": "MCWGBTG2Q2V", // Sử dụng để gia hạn Proxy
"OrderID": "T52ATY95BE", // Đơn hàng thanh toán trên Proxy
"HashID": "b9af45f7-b8c3-4a12-edf1-73212b279e5", // Mã khoá proxy
"TrackingID": "41bea25d-1bec-48a0-8b89-54d6bd3e1210", // Mã theo dõi Proxy
"ServiceType": "IPv6", // Loại Proxy sử dụng
"domainConnect": null, // Hostname Proxy
"ip": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP Proxy
"port": "0000", // Port Proxy
"user": "ABCDC", // Tên tài khoản Proxy
"pass": "ABCDC", // Mật khẩu Proxy
"ipAddress": "xxx.xxx.xxx.xxxx", // Địa chỉ IP của Proxy khi được kết nối
"ipAuthority": "", // Địa chỉ IP máy từ người dùng sử dụng uỷ quyền
"methodConnted": "HTTP", // Phương thức kết nối
"AutoRenew": false, // FALSE=Không tự động gia hạn; TRUE=Tự động gia hạn proxy
"countries": [{
"countriesIso": "VN", // ISO quốc gia proxy
"countriesName": "Việt Nam" // Tên quốc gia
}],
"StatusLive": "LIVE", // ACTIVE=Đang hoạt động; BAN=Đã bị khoá; WATTING_ACTIVE=Chờ kích hoạt; EXPRIED=Đã hết hạn
"StatusAuthority": "ACTIVE", // ACTIVE=Đang hoạt động; WATTING=Đang kiểm duyệt; NOT_USED=Không sử dụng;
"StatusChangeip": "ACTIVE", // ACTIVE=Đang hoạt động; WATTING=Đang kiểm duyệt; NOT_USED=Không sử dụng;
"StatusChangetype": "ACTIVE", // ACTIVE=Đang hoạt động; WATTING=Đang kiểm duyệt; NOT_USED=Không sử dụng;
"TotalIP": 0, // Số lần đã Change IP
"spent": 0.052, // Số tiền đã bỏ ra thanh toán Proxy
"note": null, // Ghi chú Proxy
"period": 3, // Thời hạn
"createdAt": { // Thời gian tạo Proxy
"string": "2021-07-12T00:32:41.455687Z", // Date
"int": 1626049961 // Unix
},
"updatedAt": { // Thời gian cập nhật Proxy
"string": "2021-07-12T00:32:41.455731Z", // Date
"int": 1626049961 // Unix
},
"expiredAt": { // Thời gian hết hạn Proxy
"string": "2021-07-15T00:32:41.455759Z", // Date
"int": 1626309161 // Unix
}
}
],
"UserOrders": {
"username": "ABC", // Tên tài khoản người thanh toán
"email": "[email protected]" // Địa chỉ E-mail người thanh toán
},
"userInfo": {
"userId": 1, // ID tài khoản
"userName": null, // tên tài khoản tài khoản
"Wallet": { // Ví tiền
"balance": { // Số tiền còn lại trong ví
"int": 15.58,
"string": "$15.581"
},
"balanceTransfer": { // Số tiền đã chuyển đi
"int": 0,
"string": "$0"
},
"balanceRecharge": { // Số tiền đã nạp vào ví
"int": 5,
"string": "$5"
},
"balanceSpent": { // Số tiền bạn đã chi tiêu
"int": 1.42,
"string": "$1.42"
}
}
},
"usePaymentInfo": {
"Currency": { // Loại tiền tệ được áp dụng thanh toán
"key": "USD"
}
},
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP bạn đang kết nối
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn đang kết nối
}
Response Error
{
"success": false,
"message": "Rất tiếc số dư không đủ vui lòng nạp thêm để tiếp tục.", // Nội dung báo lỗi
"error_code": 21 // Mã nội dung báo lỗi
}

__api.Sử dụng mã giảm giá cho đơn hàng.

Url
Fields Only PUT connection method is supported
NameTypeDescription
HASH_IDstringYou can use {_id|TransactionID|ReferenceID|HashID} to get order information and pay for orders through the formats you allow
couponNamestringDiscount code applies at least 5 characters for example 98P6MBZD8

Response

success: Status, if TRUE returns success, FALSE or does not exist is failure.

data: Details are shown

message: Message, only applicable to Vietnamese language

error_code: Content returned error format.

Status Code: Error Code

{
"success": true,
"message": "Cập nhật mã giảm giá cho đơn hàng bạn hoàn tất.",
"data": {
"_id": "6a5311e1d60b1632574d6f45", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"TransactionID": "PE0CCBE984", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"ReferenceID": "T52A8995BE", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"HashID": "d63e2502-0c10-4eca-8a6f-9d2d7a87f083", // Sử dụng lấy thông tin giao dịch hoặc thanh toán đơn hàng
"serviceType": "IPv6", // Loại dịch vụ
"ServiceId": "ORDER", // Loại đơn hàng
"quantity": 1, // Số lượng bạn đặt hàng
"period": 3, // Thời hạn bạn tạo đơn
"serviceDiscount": {
"couponName": "98P6MBZD8", // Mã giảm giá đã được sử dụng
"percent": 15, // Phân trăm mã giảm giá
"createdAt": "2021-07-12 07:50:34" // Thời gian sử dụng mã giảm giá
},
"price": {
"int": 0.00, // Số tiền thanh toán ban đầu định dạng Int
"string": "$0.00" // Số tiền thanh toán ban đầu định dạng String
},
"price_sale": {
"int": 0.00, // Số tiền thanh toán cuối cùng định dạng String
"string": "$0.00", // Số tiền thanh toán cuối cùng định dạng Int, hệ thống sẽ sử dụng số tiền thanh toán cuối cùng này để thanh toán đơn hàng
},
"countries": [{
"countryType": "VN", // Mã ISO
"countryName": "Việt Nam" // Tên quốc gia
}], // Định dạng array bạn có kể lấy danh sách quốc bạn đã mua
"status": false, // Trạng thái, nếu FALSE đồng nghĩa là chưa thanh toán, nếu TRUE đồng nghĩa là đã thanh toán
"createdAt": "2021-07-11T23:52:33.112431Z", // Thời gian tạo đơn hàng
"updatedAt": "2021-07-11T23:52:33.112431Z", // Thời gian cập nhật đơn hàng khi đơn hàng được thanh toán
"expriredAt": "2021-07-12T23:52:33.112962Z", // Thời gian xoá đơn hàng nếu đơn hàng không thanh toán trước thời gian quy định
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP người dùng tạo đơn hàng
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn sử dụng cho đơn hàng được tạo
},
"userOrder": {
"username": null,
"emailAddress": null
},
"userInfo": {
"userId": 1, //
"userName": null,
"Wallet": { // Ví tiền
"balance": { // Số tiền còn lại trong ví
"int": 991.58,
"string": "$991.581"
},
"balanceTransfer": { // Số tiền đã chuyển đi
"int": 0,
"string": "$0"
},
"balanceRecharge": { // Số tiền đã nạp vào ví
"int": 560,
"string": "$560"
},
"balanceSpent": { // Số tiền bạn đã chi tiêu
"int": 242.42,
"string": "$242.42"
}
}
},
"usePaymentInfo": {
"Currency": { // Loại tiền tệ được áp dụng thanh toán
"key": "USD"
}
},
"ipAddress": "0.0.0.0", // Địa chỉ IP bạn đang kết nối
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.123 Safari/537.36" // Trình duyệt bạn đang kết nối
}
Response Error
{
"success": false,
"message": "Rất tiếc số dư không đủ vui lòng nạp thêm để tiếp tục.", // Nội dung báo lỗi
"error_code": 21 // Mã nội dung báo lỗi
}

Get account information.

Url
Fields Only GET connection method is supported

Response

Status Code: Error Code

{
"id": 0,
"first_name": "",
"last_name": "",
"username": "",
"email": "[email protected]",
"phone": "",
"avatar": "https://proxymz.com/assets/img/profile.png",
"address": null,
"country_id": null,
"role_id": 2,
"role": {},
"status": "Active|Banned",
"birthday": null,
"last_login": Date,
"two_factor_country_code": 0,
"two_factor_phone": "",
"two_factor_options": null,
"created_at": Date,
"updated_at": Date,
"balance": 0,
"balance_transfer": 0,
"balance_recharge": 0,
"balance_spent": 0,
"auto_renew": "OFF|ON",
"perday_renew": 3,
"auto_adverrtise": "OFF|ON",
"authority_ip": "",
"percent": 0,
"password_proxy": null,
"cur": 22700,
"country": {},
"success": true
}
Response Error
{
"success": false,
"message": "Rất tiếc số dư không đủ vui lòng nạp thêm để tiếp tục.", // Nội dung báo lỗi
"error_code": 21 // Mã nội dung báo lỗi
}
Detailed error code
{
"9909": "Tài khoản bạn đã bị quản tri viên vô hiệu hoá vĩnh viễn.",
"9908": "Tài khoản bạn đã bị quản tri viên vô hiệu hoá về hành vi gian lận",
"1": "Bạn đang có {{total}} đơn hàng chưa thanh toán vui lòng thanh toán hoặc xoá bớt để tạo đơn hàng mới.",
"2": "Rất tiếc gói không tồn tại hoặc đã bị tạm ngừng từ trước.",
"3": "Rất tiếc gói dịch vụ đã được hệ thống tạm ngừng vui lòng chọn gói khác.",
"4": "Rất tiếc số dư không đủ để tạo đơn hàng, vui lòng nạp thêm vào ví của bạn.",
"5": "Rất tiếc số lượng port trên gói hiện tại không đủ đáp ứng với gói của bạn vui lòng liên hệ đội ngũ kỹ thuật để biết thêm.",
"6": "Rất tiếc đơn hàng không tồn tại hoặc đã thanh toán từ trước.",
"7": "Rất tiếc đơn hàng không tồn tại hoặc đã thanh toán không thể thực thi đối với các đơn hàng đã thanh toán.",
"8": "Rất tiếc không tìm thấy kết quả có thể gói của bạn đã bị hết hạn.",
"9": "Rất tiếc bạn không đủ điều kiện xem thông tin.",
"10": "Rất tiếc không tìm thấy kết quả có thể gói của bạn bạn chưa được hệ thống xác nhận hoặc đã bị hết hạn.",
"11": "Rất tiếc gói Rotating Proxy bạn chưa hệ thống kích hoạt vui lòng chờ 3-5 phút thử lại.",
"12": "Rất tiếc quá trình đổi mật khẩu gói Rotating Proxy đang triển khai, bạn không thể đổi mật khẩu ngay bây giờ.",
"13": "Gói của bạn chỉ cho phép thêm tối đa {{total}} IP máy.",
"14": "Rất tiếc không có địa chỉ IP máy nào hợp lệ.",
"15": "Số phút thay đổi yêu cầu phải khác với thời gian mặc định.",
"16": "Rất tiếc gói Rotating của bạn không tồn tại hoặc đã bị tạm ngừng từ trước",
"17": "Rất tiếc số dư không đủ để gia hạn cho gói của bạn, vui lòng nạp thêm vào ví của bạn.",
"18": "Rất tiếc gói của bạn sắp hết hạn chỉ còn khoảng 10 phút nữa gói bạn sẽ tự động huỷ chuyển sang hàng chờ gia hạn, vui lòng gia hạn trước khi tiếp tục tính năng này chúng tôi luôn mong muốn sự ổn định dịch vụ của chúng tôi mang đến trải nghiệm tốt nhất đối với bạn.",
"19": "Rất tiếc gói của bạn đang trong quá trình xét duyệt cấp phép IP máy không thể cập nhật dữ liệu ngay bây giờ.",
"20": "Rất tiếc gói Rotating của bạn đã không tồn tại có thể đã bị hệ thống xoá do hết hạn hoặc bất kỳ lý do nào liên quan tới điều khoản của hệ thống, đơn hàng của bạn sẽ bị xoá ngay bây giờ.",
"21": "Rất tiếc số dư không đủ vui lòng nạp thêm để tiếp tục.",
"22": "Rất tiếc không có bất kỳ kết quả nào trong danh sách bạn chọn.",
"23": "Không tìm thấy kết quả nào trùng khớp với danh sách proxies bạn đã chọn." ,
"24": "Định dạng Format không hợp lệ yêu cầu kiểm tra lại",
"25": "Rất tiếc tìm thấy 0 kết quả proxies bạn đang lưu trữ.",
"26": "Quốc gia không có sẵn hoặc không hợp lệ yêu cầu kiểm tra lại",
"27": "Số dư không đủ vui lòng nạp thềm trước khi tiếp tục.",
"28": "Rất tiếc đơn hàng bạn đã áp dụng mã giảm giá không thể tiếp tục.",
"29": "Rất tiếc mã giảm giá không tồn tại hoặc không áp dụng cho dịch vụ đơn hàng của bạn vui lòng kiểm tra lại.",
"30": "Rất tiếc mã giảm giá chưa áp dụng vào thời điểm này vui lòng thử lại vào lúc {{date}}.",
"31": "Rất tiếc mã giảm giá đã hết hạn, vui lòng sử dụng mã giảm giá khác.",
"32": "Dịch vụ không thể áp dụng cho PATH này vui lòng kiểm tra lại.",
"33": "Rất tiếc số lượng IP đã bán hết vui lòng chờ đội ngũ kỹ thuật kiểm tra.",
"34": "Không tìm thấy bất kỳ kết quả nào với danh sách bạn đã liệt kê.",
"35": "Rất tiếc số dư không đủ vui lòng nạp thêm trước khi tiếp tục.",
"36": "Không có địa chỉ IP nào hợp lệ yêu cầu kiểm tra lại.",
"37": "Không tìm thấy kết quả nào trùng khớp với danh sách proxies bạn đã chọn hoặc proxies không phải là IPv6 Address hoặc Proxies đang trong quá trình kiểm duyệt để thay đổi.",
"38": "Rất tiếc các Proxies bạn chọn đã hết hạn vui lòng gia hạn trước khi tiếp tục.",
"39": "Rất tiếc dữ liệu không thể cập nhật có vẻ như các Proxies chọn đang sử dụng dụng phương thức {{type}} trước đó rồi.",
"40": "Rất tiếc mã xác nhận không chính xác vui lòng kiểm tra lại.",
"41": "Không có kết quả nào liên quan tới mã giao dịch bạn tìm kiếm",
"42": "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác.",
"43": "Tài khoản chưa xác minh địa chỉ E-mail vui lòng kiểm trên E-mail của bạn.",
"44": "Mã giảm giá này đã tồn tại vui lòng tạo mã giảm giá khác.",
"45": "Rất tiếc mã giảm giá này có vẻ không tồn tại không thể xoá nó.",
"46": "Rắt tiếc quốc gia này đã có sẵn vui lòng tạo quốc gia khác.",
"47": "Rất tiếc quốc gia này có vẻ không tồn tại không thể xoá nó.",
"48": "Rất tiếc quốc gia này vẫn còn người sử dụng không thể xoá quốc gia này.",
"49": "Rất tiếc gói rotating không hợp lệ yêu cầu kiểm tra lại.",
"50": "Rất tiếc gói không tồn tại không thể xoá nó.",
"51": "Thời hạn này đã có sẵn vui lòng nhập thời hạn khác.",
"52": "Rất tiếc hệ thống không tìm thấy bất kỳ kết quả nào.",
"53": "Số lượng này đã có sẵn vui lòng nhập số lượng khác.",
"56": "Không tìm thấy kết quả Proxies hoặc đã có người mua hoặc không phải định dạng IPv6.",
"57": "Không tìm thấy Proxy vui lòng kiểm tra lại mã id.",
"58": "Không thể xoá proxy vì đã có người mua yêu cầu kiểm tra lại.",
"59": "Không tìm thấy bất kỳ kết quả nào hợp lệ.",
"60": "Xoá đơn hàng không thành công yêu cầu thử lại.",
"61": "Thay đổi mật khẩu không thành công yêu cầu thử lại sau.",
"62": "Gửi mã xác nhận không thành công yêu cầu thử lại sau.",
"63": "Lỗi không xác định vui lòng thử lại sau.",
"64": "Mã xác minh không tồn tại hoặc không hợp lệ vui lòng kiểm tra lại.",
"65": "Mật khẩu điền không giống nhau vui lòng kiểm tra lại.",
"997": "Bạn có chắc chắn?",
"998": "Bạn có chắc chắn muốn xoá gói này không, xin lưu ý sau khi xoá dữ liệu của bạn sẽ không còn hoạt động và chúng tôi không hoàn tiền dưới mọi hình thức.",
"999": "Bạn có chắc chắn muốn xoá proxy bạn đã chọn không, vui lòng cân nhắc proxy sẽ bị xoá vĩnh viễn nếu bạn đồng ý và chúng tôi không chịu trách nhiệm bằng bất kỳ hình thức nào, thao tác của bạn là do bạn quyết định.",
"1000": "Bạn có chắc chắn muốn thay đổi {{total}} Proxy bạn đã chọn không hẫy cân nhắc trước khi sử dụng chúng tôi sẽ không hỗ trợ thay đổi ip cũ bằng bất kỳ hình thức nào ?",
"1088": "Rất tiếc IP {{country}} chỉ còn lại {{total}} IP, vui lòng đợi đội kỹ thuật kiểm tra."
}

About us

ProxyMZ.com is a website specializing in providing cheap Proxy for all users in the world with affordable prices for all users to make it accessible to many users.

ProxyMZ offers a lot of purposes that can speed up data connection to any website, play games, access any country if access is blocked or personal use for work and bring profit for the user.